News

Hotelschool The Hague article in Volkskrant

Volkskrant published an article we sent them in which we advocate the use of the Corona Check App in higher education in The Netherlands. The article was published Sunday 29 August 2021 online and in the printed newspaper Monday 30 August 2021.

Dutch version below or click here.

Hotelschool The Hague appeals for campus access with Corona-Check-app

In the latest press conference, the outgoing cabinet communicated that they would prioritise higher and secondary education in the subsequent relaxed measures. The 1,5m distancing rule will be relinquished as of August the 30th as long as there is compliance with other measures, such as wearing face masks indoors, sufficient ventilation and, testing voluntarily with free self-tests. Of course, Hotelschool The Hague is happy with the move to return to more physical teaching. We have observed and heard firsthand from students the effects of predominantly online education for a year and its impact on mental health during this crucial phase of their lives.

Of course, we back the opinion that no one should be forced to vaccinate. Freedom of choice, and the autonomy of one's own body, are the greater good. But doesn’t this go hand in hand with the responsibility to guarantee other people's safety and security? And this, in our opinion, is where the crux of the problem lies. Because if you cannot or do not want to be vaccinated, for whatever reason, then testing is the means to determine if you are infected with Corona. It also clarifies whether you need to act to protect others and avoid further spreading of the virus. Unfortunately, experience has shown us that voluntary student testing does not work in reality.

Pilot
Our collaboration over the past six months with the VU University Amsterdam, the Amsterdam University of Applied Sciences, and Amsterdam’s ROC in a government-funded pilot has proven the reality of voluntary testing. For six months, we had a rapid testing facility run by a professional organisation located onsite. Students could test for free at any time during the school day. Participation was disappointingly low because there were no further liberties connected to the voluntary testing.

Our MBA students were the only ones who used the test facility regularly because their pilot group was given access to physical education under the condition of testing. Then, when 'test-before-access' offered more social freedom for everyone as of June the 26th, students all over the Netherlands took advantage of the opportunity en masse to pick up their social lives again. Therefore, the conclusion is that students are quite willing to test themselves voluntarily, provided they feel there is something in it for them in the short term.

In addition, it came to our attention that students did not want to get tested for fear of causing quarantine for their fellow students or because they would have to catch up with practical lessons or forego other activities. Can’t we expect more from adults in higher education? Yes, of course, but let’s not be naive and assume that this will automatically be the case when education reopens and the relaxing of the 1,5m social distancing is dropped in secondary vocational schools, higher professional education, and universities.

International
Almost 40% of Hotelschool The Hague students are international and come from more than 60 different countries. Students participate in at least one and often two international internships during their studies. This means that the Hotelschool The Hague has students continuously travelling between the Netherlands and other countries. For this reason, we have also observed measures taken abroad.

At more than 600 institutions in the US and Canada, a vaccination certificate is already the only way to get on campus 1. The alternative of getting tested instead of getting vaccinated is not even an option. The same goes for China. This debate is also prevalent in other European countries. In Italy, it seems to have already led to using the Corona-Check-app to access the campus 2. And within federal states in Germany, the debate seems to be heading in the same direction. So why shouldn’t the Netherlands use the Corona-Check-app for access to higher education?

Are we moving towards a society in which we apply double standards? Where education is 'freely’ accessible, but the hospitality industry requires the Corona-Check-app? It will lead to a strange situation at the Hotelschool The Hague, in which the external guests visiting our restaurants are “checked” via the Corona-Check-app, but the students and our staff serving them are not.

Cafés and restaurants
If the cabinet can live up to expectations, they will take the following step on the 20th of September. It is likely that the measure will require everyone to demonstrate that they have been vaccinated, tested negative, or have recovered, all via the Corona-Check-app. This check will gain access to cafés, restaurants, theatres, and festivals (in combination with relaxing the 1.5 meters at those locations).

We, therefore, advocate the use of the same Corona-Check-app to give access to higher education. Keep the testing free of charge. And let the government create the legal and regulatory basis for this in the short term.


Regine von Stieglitz and Arend Hardorff are President and Dean of the Board of Directors of Hotelschool The Hague.

Opinie: Verplicht CoronaCheck-app in hoger onderwijs, want vrijwillig testen werkt niet

De Hotelschool The Hague deed mee aan een proef met een interne snelteststraat voor studenten en wat kwam daaruit? Studenten nemen alleen de moeite als ze er iets mee winnen, zoals toegang tot collegezalen of uitgaansgelegenheden.

Regine von Stieglitz en Arend Hardorff
29 augustus 2021, 12:00

Het demissionaire kabinet heeft gezegd het hoger en middelbaar onderwijs voorrang te geven bij de stappen tot versoepeling van de coronamaatregelen. De anderhalvemeterregel wordt met ingang van 30 augustus losgelaten, mits aanvullende maatregelen worden gerespecteerd, zoals het dragen van mondkapjes tijdens beweging in gebouwen, voldoende ventilatie en op vrijwillige basis testen met gratis verstrekte zelftests.

Uiteraard zijn wij van Hotelschool The Hague blij om met deze stap terug te keren naar meer fysiek onderwijs. We hebben gehoord en gemerkt hoe beperkend het anderhalf jaar hoofdzakelijk online onderwijs voor onze studenten is geweest en welke klap dit voor hun mentale welzijn is geweest. En nog wel in zo een cruciale fase van hun leven. We onderschrijven dat niemand gedwongen moet worden tot vaccinatie. De soevereiniteit en keuzevrijheid van ieder individu zijn een groot goed. Maar gaan die niet gepaard met de verantwoordelijkheid om de gezondheid en veiligheid van onze medemens te waarborgen?

Dat is waar de schoen wat ons betreft wringt. Want als je om welke reden dan ook niet gevaccineerd kunt of wilt worden, is testen hét middel om te weten te komen of je al dan niet besmet bent met corona. En of je dus actie moet ondernemen om je medemens te beschermen en verdere verspreiding te voorkomen. Uit ervaring weten wij inmiddels dat het vrijwillig testen door studenten in de praktijk niet zo werkt.

Pilot
Onze hogeschool heeft afgelopen half jaar namelijk samengewerkt met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en het ROC van Amsterdam in een door de overheid bekostigde pilot. Zes maanden lang stond ín ons schoolgebouw een snelteststraat die door een professionele organisatie werd gerund. Op ieder moment van de schooldag konden studenten zich gratis laten testen. Maar omdat er geen verdere vrijheden tegenover het testen stonden, was de participatie hieraan teleurstellend laag.

Alleen onze MBA-studenten maakten structureel gebruik van de testfaciliteit omdat zij, binnen hun pilotgroep, onder voorwaarde van testen wel toegang kregen tot fysiek onderwijs. En toen vanaf 26 juni met behulp van ‘testen-voor-toegang’ voor iedereen meer mogelijk werd, maakten studenten overal in Nederland massaal gebruik van deze gelegenheid om hun sociale leven weer op te pakken. Conclusie is dus dat studenten best bereid zijn zichzelf vrijwillig en structureel te testen, mits ze het gevoel hebben dat daar op individueel niveau en op korte termijn iets tegenover staat.

Daarnaast bereikten ons signalen over studenten die zich niet wilden laten testen uit angst voor het veroorzaken van een quarantaine van hun studiegenoten. Anderen waren bang dat ze in geval van een positieve testuitslag praktijklessen moesten inhalen of andere activiteiten zouden missen. Mag van volwassenen die hoger onderwijs genieten niet beter worden verwacht? Ja natuurlijk, maar laten we niet naïef zijn en denken dat dit zo meteen met een veel ruimere opening van het onderwijs en het loslaten van de 1,5 meter niet gebeurt in het mbo, hbo en wo.

Internationaal
Bijna 40 procent van de studenten bij Hotelschool The Hague is internationaal en afkomstig uit meer dan 60 verschillende landen. Studenten doen tijdens de studie minimaal één en vaak twee internationale stages. Dat maakt dat Hotelschool The Hague te maken heeft met continu Nederland in en uit reizende studenten. Daarom kijken wij ook naar hoe hiermee in het buitenland wordt omgegaan.

Al op meer dan zeshonderd instituten in de Verenigde Staten en Canada wordt het hebben van een vaccinatiebewijs de enige mogelijkheid om naar de campus te kunnen komen. Niet vaccineren maar wel testen, is daar geen alternatief. China idem dito. Ook in Europese landen wordt dit debat gevoerd. Het lijkt in Italië al geleid te hebben tot het inderdaad gaan gebruiken van de CoronaCheck-app om toegang tot de campus te krijgen. En binnen deelstaten in Duitsland lijkt het debat eveneens deze richting op te gaan. Dus waarom zou het hoger onderwijs in Nederland dan de CoronaCheck-app niet inzetten?

Gaan wij naar een samenleving waarin we met twee maten meten? Waar onderwijs ‘vrij’ toegankelijk wordt, maar de horeca uitsluitend via de CoronaCheck-app? Dan krijgen wij bij Hotelschool The Hague de vreemde situatie waarin de externe gasten die wij in onze restaurants ontvangen wel via de CoronaCheck-app gecheckt zijn, maar de studenten en ons personeel die hen bedienen niet.

Cafés en restaurants
Als het kabinet inderdaad kan waarmaken wat is aangekondigd, wordt er op 20 september een volgende stap gezet. Een stap waarbij iedereen waarschijnlijk via de CoronaCheck-app moet kunnen aantonen gevaccineerd te zijn of negatief getest, dan wel hersteld te zijn van covid om toegang te krijgen tot cafés, restaurants, theaters en festivals (in combinatie met het loslaten van de 1,5 meter op die locaties).

Wij pleiten daarom voor het gebruik van diezelfde CoronaCheck-app om toegang te geven tot hoger onderwijs. Houd het testen gratis. En laat de overheid hier op korte termijn de wettelijke en juridische basis voor creëren.

Regine von Stieglitz is voorzitter van het college van bestuur van Hotelschool The Hague.

Arend Hardorff is decaan van het college van bestuur van Hotelschool The Hague.